Membri SRAIC

Societatea Romana de Alergologie si Imunologie Clinica

STATUTUL SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ

 

CAPITOLUL I - DENUMIRE. FORMA JURIDICĂ. SEDIU. DURATA

Art.1: Denumirea asociaţiei este: SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ.

Art.2: SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ este persoana juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică, autonomă, organizaţie profesională cu caracter ştiinţific şi educaţional, neguvernamentală şi nonprofit, care işi desfăşoară activitatea în conformitate cu legea română şi prezentul Statut.
SOCIETATEA ROMÂNA DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ a dobândit personalitate juridică prin Hotărârea Judecătorească nr. 1775/PJ/1990.

Art.3: Sediul SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ este în Str.Ionel Perlea, nr.10, sector 1, Bucureşti.
Art.4: Durata de funcţionare a SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ este nelimitată.

CAPITOLUL II - SCOP. OBIECTIVE

Art.5: Scopul constituirii SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ constă în crearea unui cadru organizatoric adecvat pentru toţi specialiştii din domeniul specialităţii din Alergologie şi Imunologie Clinică, precum şi pentru alţi specialişti ale căror preocupări au legatură cu această specialitate medicală, pentru:

 • poziţionarea prioritară a afecțiunilor și specialității de alergologie și imunologie clinică;
 • promovarea progreselor referitoare la recunoașterea și curriculumul specialității;
 • evaluarea și diseminarea de informații științifice;
 • încurajarea și asigurarea educației medicale continue ca lider de excelență în domeniu;
 • încheierea de colaborări și parteneriate pentru sustenabilitate;
 • promovarea asistenței medicale de calitate în acest domeniu, deseori cu abordări interdisciplinare;
 • cooperarea cu alte organizații relevante și funcționarea ca organism științific de referință pentru alte organizații științifice, de sănătate și de politică sanitară.

Art.6: Pentru realizarea acestor scopuri prezentate la art. 5, SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ îşi propune următoarele obiective:

 • Organizarea de manifestări științifice periodice (conferințe anuale, inclusiv în parteneriat cu societăţi sau asociaţii de profil, congres al societăţii o dată la 4 ani), de editare a publicației proprii (Revista Societăţii Române de Alergologie şi Imunologie Clinică-Journal of the Romanian Society of Allergology and Clinical Immunology), cu apariție regulată, la care membrii societății să contribuie cu opinii, date recente și rezultate ale activității clinice sau de cercetare, de sprijin în pregătirea medicală de actualitate pentru membrii săi, stimularea prin premii sau distincții și sprijin pentru participare la manifestări științifice, în special pentru tinerii rezidenți și specialiști, precum și continuarea strategiei de comunicare colaborativă.
 • Cooperarea cu organismele profesional-științifice de elită, europene și internaționale, din care SRAIC face parte, și anume EAACI și WAO. Academia Europeană de Alergologie și Imunologie Clinică are un rol aparte în susținerea SRAIC, prin suportul comitetului executiv al EAACI și platforma comitetului societăților naționale. SRAIC va fi implicată în provocările pe care le are specialitatea la nivel european, particularitățile referitoare la managementul afecțiunilor imunoalergice și activități de lobbying.
 • Aplicarea unui Cod de Etică al SRAIC, care să fie în deplină concordanță cu codul de etică al EAACI, cu standarde de funcționare, transparență în relațiile din interiorul asociației și cu industria farmaceutică, declarația de interese personale şi conflicte de interese în conformitate cu reglementările în vigoare la nivel național și european.
 • Stategie de comunicare modernă a SRAIC prin rețele sociale pe Internet, pentru interacțiune, distribuire și descoperire de conținut informațional profesional; programe educaționale și știintifice, inclusiv platforme online pentru comunicare și educație medicală; parteneriate științifice stabile, inclusiv colaborări pentru manifestări ştiinţifice și educaționale, cu alte asociații medicale profesionale naționale.
 • Grupuri de interes (GdI), ca unități structurale în cadrul SRAIC care să faciliteze activități specifice pentru diverse arii de interes din domeniul specialității și comunicare optimă a asociației cu membrii care fac parte din comisiile consultative ale Ministerului Sănătății și Colegiului Medicilor din România, prin Grupuri de comunicare (GdC) ale SRAIC cu organismele guvernamentale, respectiv neguvernamentale.
 • Colaborarea strategică a SRAIC și comunicarea cu comisiile consultative de specialitate ale Ministerului Sănătății și Colegiului Medicilor din România vor fi în conformitate cu cadrul legislativ actual din domeniul sanitar, cu implicarea activă, ca asociație profesională cu rol de lider de referință în domeniul alergologiei și imunologiei clinice, în problemele majore sau de interes național din sfera sa de competență, participarea la procesul de guvernanță clinică, de îmbunătățire continuă a calității asistenței medicale de specialitate, elaborări, evaluări sau opinii competente referitoare la dezvoltarea profesională a medicilor și standardele de calitate, inclusiv ghiduri și protocoale de practică medicală.
 • Colaborarea cu catedrele de specialitate, precum şi cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru strategia de formare în specialitate, în acord cu normele din Uniunea Europeană si internaţionale.
 • Relaţii cu societăţi ştiinţifice similare din străinătate şi afilierea, după caz, la organisme internaţionale care grupează asemenea societăţi.

CAPITOLUL III - MEMBRII SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ

Art.7: SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ cuprinde următoarele categorii de membri:

 • Membri activi
 • Membri asociaţi
 • Membri de onoare

Orice membru poate consulta statutul, având obligaţia de a-l respecta.
Adeziunea la societate se face prin cerere individuală scrisă, adresată consiliului director, urmând ca acesta să confirme adeziunea.
Orice membru activ plăteşte cotizaţia de membru al societăţii. Cotizaţia va cuprinde şi sumele aferente taxelor datorate ca membru la World Allergy Organization (Organizaţia Mondială a Alergiei).

7.1: Membrii activi şi drepturile lor

 • Orice membru activ are dreptul de a fi propus, votat şi ales în organismele de conducere a societăţii.
 • Membrii activi au dreptul să voteze în cadrul adunărilor generale membrii consiliului director, sunt consultaţi în orice chestiune care necesită o decizie importantă, prezentându-şi adeziunea direct, prin mandat sau prin vot scris şi semnat.

7.2: Membrii asociaţi

 • Sunt specialişti din alte domenii care aderă la statutul societătii, care plătesc de asemenea cotizaţie de membru, dar nu pot fi reprezentativi pentru societate.
 • Membrii în aceasta categorie au dreptul să participe la realizarea programelor ştiinţifice şi educaţionale iniţiate de societate.

7.3: Membrii de onoare

 • Sunt personalităţi în domeniu care au influenţat/influenţează destinele SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ. Ei pot fi aleşi: preşedinte de onoare, membru de onoare la propunerea preşedintelui ales sau membrilor comitetului director ai SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ.
 • Membrii de onoare nu plătesc cotizaţia.

CAPITOLUL IV - DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE. RETRAGEREA DIN SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ

 • Dreptul de vot în cadrul adunării generale au numai membrii activi şi membrii de onoare.
 • Nu au drept de vot în cadrul adunării generale membrii asociaţi şi cei ce nu şi-au plătit cotizaţia timp de 12 luni consecutiv.

Art.9: În funcţiile de conducere ale SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ pot fi aleşi numai membri activi şi membrii de onoare.

Art.10: Membrii SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ au următoarele drepturi:

 • Dreptul de a alege şi a fi aleşi;
 • Dreptul de a se implica activ în activităţile SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ
 • Dreptul de a fi desemnat de către adunarea generală sau comitetul director ca persoană reprezentativă a SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ în relaţiile cu alte societăţi/asociaţii.

Art.11: Membrii SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ au următoarele obligaţii:

 • Să respecte statutul societăţii, hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale acesteia;
 • Să plătească cotizaţia anuală;
 • Să activeze pentru realizarea scopurilor asociaţiei;
 • Să îndeplinească obligaţiile care vor fi stabilite prin hotărârile adunării generale;
 • Să apere interesele asociaţiei şi să sprijine desfăşurarea activităţilor acesteia în ţară şi străinătate;
 • Să sesizeze conducerii asociaţiei orice abatere de la principiile profesiei şi specialităţii a membrilor SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ.

Art.12: Cotizaţiile (de membru al asociaţiei şi de membru al societăţilor la care SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ este afiliată)

 • Cotizaţiile se plătesc anual, pentru anul în curs; cotizaţia anuală include şi abonamentul la publicaţia oficială a SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ;
 • Membrii care nu-şi îndeplinesc obligaţia de plată a cotizaţiei mai mult de 36 de luni consecutive sunt excluşi din asociaţie prin decizia consiliului director;
 • Cuantumul cotizaţiilor anuale este stabilit de consiliul director cu ocazia elaborării şi aprobării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi se comunică membrilor în publicaţia de specialitate şi pe alte căi;
 • Cotizaţiile se pot actualiza în funcţie de necesităţile financiare de susţinere a obiectivelor societăţii;
 • Membrii de onoare sunt scutiţi de plata cotizaţiei anuale.

Art.13: Retragerea şi pierderea calităţii de membru al SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ

 • Un membru activ, ca şi un membru asociat se poate retrage din societate prin cerere scrisă de retragere adresată consiliului director, care ia act de retragere.
 • Un membru activ poate renunţa la exercitarea unei funcţii de conducere sau de reprezentare prin cerere scrisă adresată preşedintelui asociaţiei care ia act de retragere şi numeşte un alt membru care să preia atribuţiile funcţiei până la organizarea următoarelor alegeri.
 • Pierderea calităţii de membru activ/asociat are loc în urmatoarele situaţii: o Neplata cotizaţiei anuale timp de 3 ani;
 • Deces
 • Excludere; consiliul director poate decide cu majoritate simplă excluderea sau suspendarea unui membru pentru acte reprobabile sau pentru nerespectarea prevederilor Statutului.
 • Recâştigarea calităţii de membru al SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ poate avea loc la propunerea consiliului director, cu aprobarea Preşedintelui;
 • Evidenţa membrilor activi, afiliaţi, de onoare este păstrată intr-o evidenţă anuală. CAPITOLUL V - ORGANIZAREA, CONDUCEREA ŞI FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ .

Art.14: Potrivit art. 20 din Ordonanţa 26/2000 cu privire la asociaţii, fundaţii, organizarea şi funcţionarea SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ se realizează prin adunarea generală, consiliul director şi cenzorul sau după caz, comisia de cenzori.

 • Durata unui mandat în structurile de conducere a SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ este de 4 ani, Adunarea generală convocată cu scopul alegerii membrilor consiliului director putându-se organiza o dată cu congresul asociaţiei; o persoană nu poate îndeplini mai mult de 2(două) mandate consecutive, pentru aceeaşi funcţie.

Art.15: Adunarea generală este formată din toţi membrii SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ.

Art.16: Adunarea generală se întruneşte o dată pe an (adunarea ordinară) şi ori de câte ori este necesară dezbaterea unor probleme ce intră în competenţa sa (adunări extraordinare). Adunarea generală ordinară se organizează cu ocazia conferinţelor sau a congreselor societăţii, anunţate prin email sau pe siteul web al societăţii.

Art.17:

 • Adunarea generală este valabil constituită în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu dintre membrii activi şi ia hotărâri cu votul majorităţii simple a celor prezenţi, cu excepţia hotărârii de dizolvare şi lichidare a SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ şi de dizolvare a consiliului director, care se adoptă cu votul a 2/3 dintre membrii acesteia. În caz de balotaj, votul Preşedintelui este hotărâtor.
 • Dacă adunarea generală nu a avut cvorumul necesar pentru a fi legal constituită, preşedintele convoacă o nouă adunare generală care va putea decide în problemele de pe ordinea de zi, indiferent de numărul membrilor prezenţi.
 • Hotărârile adunării generale, luate în limitele legii, sunt obligatorii pentru toţi membrii SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ chiar şi pentru cei absenţi la şedintă sau care au votat împotrivă.
 • Hotărârile adunării generale se consemnează într-un registru destinat acestui scop. Art.18: Votul membrilor de onoare în cadrul adunării generale poate fi exprimat şi prin corespondenţă.

Art.19: Atribuţiile adunării generale sunt:

 • Dezbate şi aprobă statutul şi actul constitutiv al societăţii, modificările şi completările acestora;
 • Dezbate şi aprobă proiecţia bugetară a SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ;
 • Aprobă strategia şi obiectivele noi ale asociaţiei pentru perioada următoare;
 • Alege şi revocă membrii consiliului director şi ai cenzorului (comisiei de cenzori);
 • Aprobă dizolvarea şi lichidarea asociaţiei; soluţionează contestaţiile împotriva deciziilor luate de consiliul director;
 • Alte atribuţii prevăzute de lege sau statut.

Art.20: Componenţa consiliului director este următoarea:

 • Preşedinte, Vicepreşedinte executiv, 2 Vicepreşedinţi, Secretar general

1. O persoană poate deţine aceeaşi funcţie în consiliul director cel mult două mandate consecutive, un mandat având durata de 4 (patru) ani.
2. Consiliul director se întruneşte trimestrial sau de câte ori este necesar, la solicitarea scrisă a oricăruia dintre membrii săi, a cenzorului sau, dupa caz, comisiei de cenzori şi ia decizii cu votul majorităţii simple a membrilor săi.
3. Consiliul director nu se poate întruni în absenţa Preşedintelui sau a locţiitorului desemnat.

Art.21:

 • Consiliul director se întruneşte ori de câte ori este necesar, la solicitarea preşedintelui sau a oricăruia dintre membrii săi şi a cenzorului si ia decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
 • Consiliul director nu se poate întruni în absenţa Preşedintelui sau a locţiitorului desemnat.
 • Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale, conduce şi coordonează activitatea SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ.

Art.22: Consiliul director are urmatoarele atribuţii:

 • Elaborează strategia de dezvoltare şi obiectivele societăţii, pe care le supune aprobării adunării generale;
 • Întocmeşte şi prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru următorul an precum şi proiectul programelor asociaţiei;
 • Execută bugetul de venituri şi cheltuieli;
 • Numeşte cenzorul asociaţiei la propunerea preşedintelui;
 • Aprobă organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare al SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ;
 • Aprobă schimbarea sediului SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ;
 • Analizează modul de apariţie a publicaţiilor asociaţiei şi ia măsuri pentru îmbunatăţirea acestora;
 • Soluţionează plângerile membrilor asociaţiei ; decide asupra pierderii calităţii de membru al SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ;
 • Aprobă asocierea/ afilierea sau colaborarea cu organizaţii naţionale şi internaţionale similare;
 • Hotărăşte locul, data, tematica, modul de desfăşurare şi durata congreselor şi altor forme de manifestări ştiinţifice naţionale şi cu participare internaţională, precum şi cheltuielile aferente acestora;
 • Aprobă colectivul de organizare şi desfăşurare a congreselor sau a altor manifestări ştiinţifice naţionale, precum şi numele invitaţilor străini;
 • Analizează cazurile de prejudiciere a patrimoniului SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ şi propune sau ia măsuri corespunzătoare;
 • Elaborează şi propune planuri de activităţi;
 • Îndeplineşte alte atribuţii prevăzute în statut sau hotărâte de adunarea generală.

Art.23:

 • Preşedintele conduce administrativ asociaţia.
 • Preşedintele consiliului director reprezintă SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ în relaţiile cu oficialităţile medicale ştiinţifice şi social-politice, precum şi cu terţii.
 • Preşedintele este ales de către adunarea generală şi prezidează întrunirile SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ.
 • Preşedintele sau vicepreşedintele desemnat, pot să reprezinte asociaţia din punct de vedere juridic sau în faţa autorităţilor.

Art.24: Preşedintele are următoarele atribuţii principale:

 • Convoacă şi conduce lucrările consiliului director;
 • Coordonează şi conduce activitatea curentă a asociaţiei şi propune spre aprobare consiliului director problemele de competenţa acestuia;
 • Aprobă, împreuna cu vicepreşedintele executiv, cheltuielile curente ale asociaţiei, între două sesiuni ale consiliului director;
 • Pregăteşte, împreună cu secretarul general, reuniunile consiliului director şi ale adunării generale;
 • Informează consiliul director despre activitatea desfăşurată între două întruniri ale acestuia;
 • Alege redactorul revistei SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ şi aprobă componenţa boardului ştiinţific al revistei;
 • Încheie în numele societăţii contracte de consultanţă fiscală, juridică, PR, organizatorice şi alte servicii care asigură realizarea obiectivelor asociaţiei;
 • În absenţa sa, desemnează un locţiitor din rândul membrilor consiliului director.

Art.25:

 • Vicepreşedinţii SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ conlucrează direct cu Preşedintele pentru rezolvarea problemelor curente.
 • SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ are 3 (trei) vicepreşedinţi.

Art.26: Vicepreşedinţii SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ au următoarele atribuţii:

 • Răspund de realizarea obiectivelor menţionate la art. 6, din prezentul statut;
 • Coordonează activitatea grupurilor de interes ca grupuri de lucru ale asociaţiei, pe zona arondată.

Art.27: Secretarul general al SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ are următoarele atribuţii:

 • Rezolvă problemele administrative curente ale SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ împreună cu preşedintele, cu suportul consultanţilor angajaţi;
 • Pregăteşte întrunirile comitetului director şi adunării generale ale societăţii, răspunde de arhivarea documentelor SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ şi de evidenţa membrilor, coordonează comunicarea între membrii societăţii, precum şi acţiunile consiliului director, cu suportul consultanţilor angajaţi.

Art.28: Vicepreşedintele executiv al SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ are următoarele atribuţii:

 • asigură conducerea, organizarea şi funcţionarea societăţii împreună cu preşedintele prin elaborarea strategiilor de dezvoltare, identificarea oportunităţilor de finanţare, angajarea resurselor financiare, tehnologice şi umane necesare, cu suportul consultanţilor angajaţi;
 • Coordonează activitatea grupurilor de comunicare;
 • Aprobă cheltuielile curente, cu avizul preşedintelui, cu suportul consultanţilor angajaţi.

Art.29: Editorul şef al revistei SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ împreună cu consiliul director şi coordonatorii grupurilor de interes sunt responsabili de Revista SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ.

Art.30: Membrii consiliului director au următoarele atribuţii generale:

 • Participă la realizarea obiectivelor SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ;
 • Coordonează activitatea grupurilor de lucru si de comunicare.

Art.31:

 • Controlul financiar intern al SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ este asigurat de un cenzor. Cenzorul este ales pe un mandat de 4 (patru) ani; el poate fi prelungit, la propunerea preşedintelui pentru încă 4 (patru) ani. Cenzorul trebuie sa aibă calitatea de expert contabil.
 • Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.

Art.32: Cenzorul supraveghează întreaga gestiune a SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ, întocmirea bilanţurilor contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi modul de efectuare a evaluării patrimoniului.

Art.33: Expertul contabil întocmeşte rapoarte pe care le prezintă adunării generale şi are dreptul de a participa la reuniunile consiliului director fără drept de vot; el este răspunzător de raportările fiscale ale SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ, în conformitate cu legea.

CAPITOLUL VI - PATRIMONIUL SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ

Art.34: Patrimoniul SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ este constituit din:

 • Contribuţiile iniţiale ale membrilor;
 • Cotizaţiile membrilor;
 • Dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale;
 • Donaţii, sponsorizări sau legate;
 • Subvenţii, alocaţii, obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
 • Fonduri rezultate din contracte de cercetare;
 • Granturi obţinute de la organisme internaţionale, instituţii private sau de stat româneşti şi/sau străine;
 • Alte venituri prevăzute de lege.

Art.35: Patrimoniul SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ este de 6.000 lei numerar şi se încadrează în prevederile art. 6 aliniatul 2 litera f din OG 26/2000 modificată şi completată cu OG 37/2003.

CAPITOLUL VII - PUBLICAŢII PRINT ŞI ONLINE

Art.36: SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ are publicaţie proprie (print şi online): Revista Societăţii Române de Alergologie şi Imunologie Clinică - Journal of the Romanian Society of Allergology and Clinical Immunology, în limba engleză şi română, cu Editor Şef şi comitet de redacţie, şi difuzează buletin informativ/ newsletter. Revista Societăţii Române de Alergologie şi Imunologie Clinică - Journal of the Romanian Society of Allergology and Clinical Immunology publică editoriale, articole review, articole originale şi comunicări, materiale de conştientizare şi educaţionale, noutăţi şi perspective, rezumate ale prezentărilor de la manifestări ştiinţifice şi servicii pentru membrii societăţii şi cititori.

Art.37: SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ are website propriu şi, după caz, conturi pe reţele de socializare şi microblogging.

CAPITOLUL VIII - - MODIFICAREA STATUTULUI SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ

Art.38: Orice modificare a prezentului Statut trebuie aprobată în Adunarea Generală conform art. 17 al statutului.

CAPITOLUL IX - DISPOZIŢII FINALE

Art.39: SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ se dizolvă:

 • De drept;
 • Prin hotărârea Judecatoriei competente;
 • Prin hotărârea adunării generale a SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ.

Art.40: SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ se dizolvă de drept prin:

 • Imposibilitatea constituirii adunării generale în conformitate cu statutul, dacă această situaţie durează mai mult de 24 de luni de la data când, potrivit statutului, trebuia constituită;
 • Reducerea numărului de membri sub limita legala de trei, timp de trei luni de la crearea situaţiei.

Art.41: SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

 • Când scopul sau activitatea sa au devenit ilicite;
 • Când realizarea scopului este urmarită prin mijloace ilicite;
 • Când SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
 • Când SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ a devenit insolvabilă.

Art.42: SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ se poate dizolva şi prin hotărârea adunării generale, care numeşte şi lichidatorii. În termen de 15 zile de la data sedinţei de dizolvare, procesul verbal în forma autentică se depune la Judecătorie în a cărei raza işi are sediul SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ.

Art.43: SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ are logo/emblema şi stampilă proprii.
Art.44: Dispoziţiile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare (OG 26/2000 modificată şi completată) cu privire la Asociaţii şi Fundaţii.

Pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare înscrierii modificărilor aduse statutului SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti, precum şi la alte instituţii publice abilitate de lege sunt împuterniciţi dr. Popescu Florin-Dan şi av. Berceanu Costel-Ionuţ.